Aero Parking, Praha

Čakovický park, Praha 9

U Dubu, Praha

Hotel Golf, Praha

FIVE, Praha

Vltavská vyhlídka, Praha

Neo Riviéra, Praha

ČVUT CIIRC, Praha